top of page

Wat is Jasmijn

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn bestaat sinds maart 1987 en heeft zich van een buurtcentrum naar een stedelijk multicultureel vrouwencentrum ontwikkeld. Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar een de gelegenheid wordt geboden om uit hun isolement te komen en contacten op te bouwen. Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van

vrouwen door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes.

 

Jasmijn is een veilige plek waar vrouwen met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn; een plek waar ze elkaar leren kennen en waar ze samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, met respect en belangstelling voor elkaars geloof en cultuur. 

 

 

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn heeft de volgende doelstellingen:

 

 • Werken aan het versterken van de sociale structuur in wijken door middel van structureel opgezette activiteiten; 
   

 • Meer begrip kweken tussen autochtone en migranten vrouwen door middel van gezamenlijke activiteiten waardoor de integratie van migranten vrouwen bevorderd kan worden; 
   

 • Vrouwen (individuele en groepen) bewust maken van hun positie en inzicht geven in mogelijkheden die leiden tot vrijheid, zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid; 
   

 • Het aanbieden van een samenhangend activiteitenaanbod gericht op het verbeteren van de maatschappelijke positie en het bevorderen van doorstroming; 
   

 • Het aanbieden van leer- werkplaatsen op basis van vrijwilligheid gericht op het, in een veilige omgeving, opdoen van enige werkervaring.

 

Visie en werkwijze

De basis van Jasmijn is het aanbieden van cursussen en workshops. Vrouwen kunnen zelf invloed uitoefenen op de inhoud van het programma-aanbod door evaluaties en inventarisatie van wensen.

 

Daarnaast worden deelneemsters en bezoeksters gestimuleerd om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de gang van zaken en sfeer in het centrum. 

De vrijwilligsters en medewerksters dragen hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor en vervullen een belangrijke ondersteunende taak. 

 

De dienstverlening en voorlichting, afstemming en coördinatie zijn belangrijke voorwaarden om het cursusaanbod op een goede  wijze aan te bieden. 

 

 • Belangrijke voorwaarden om deze werkwijze te laten slagen zijn:
   

 • Aansluiten bij deskundigheid en kracht van  vrouwen;
   

 • Open staan voor elkaar en van elkaar willen leren;
   

 • Verantwoordelijkheid willen nemen in vormen van zelforganisatie;
   

 • Diversiteit op alle niveaus van de organisatie, werkstijlen en activiteitenaanbod;
   

 • Uitgebreide persoonlijke werving en aandacht.

 

Activering van vrouwen vindt op verschillende manieren plaats. 

Er wordt uitgebreide informatie gegeven over mogelijkheden tot doorstroming naar scholing of de arbeidsmarkt. Er wordt ook aandacht besteed aan motieven om juist niet door te stromen. Dit kan liggen aan de fase waarin vrouwen zich bevinden. 

 

Jasmijn geeft vrouwen de gelegenheid rustig en in eigen tempo te bekijken wat bij hen past. Dit kan ook uitmonden in een duidelijke keuze om juist Jasmijn als een plek voor ontspanning  te beschouwen, naast drukke huishoudelijke en verzorgende werkzaamheden. 

Ook kan Jasmijn gebruikt worden als plaats om werkervaring op te doen in een fase dat betaald werk buitenshuis nog niet mogelijk is.

logo_jasmijn_transparant.png
bottom of page